Pályázat állatmenhelyet, vagy ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára

Az Agrárminisztérium

2020. évi pályázati kiírása

Állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

I. Rész

Az Agrárminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: AM) a civil szervezetek állatvédelem területén végzett hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. számú melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé az engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.);
 • Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.);
 • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet;
 • a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
 • a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás (a továbbiakban 2/2019 (III. 20.) AM utasítás)
 • XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020. (IV. 10.) AM utasítás (a továbbiakban: 3/2020. (IV. 10.) AM utasítás);
 1. A pályázati támogatás célja

Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.

 1. A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenység típusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 1. a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
 2. területrendezés;
 3. az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
 4. férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
 5. az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

 • az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;
 • kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;
 • a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;
 • a kedvezményezett szervezet általános működési költsége.

Egy pályázaton belül legalább egy tevékenység típust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

 1. A pályázók köre

Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 1. 2018. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
 2. FELIR regisztrációval rendelkezik
 3. tevékenységüket Magyarországon végzik;
 4. létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;
 5. a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 6. 2018. és 2019. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
 7. az általuk működtetett állatmenhelyet még 2019. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
 8. az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 9. az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 10. nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
 1. Nem pályázhatnak:
 1. magánszemélyek,
 2. baráti társaságok,
 3. közalapítványok,
 4. civil társaságok,
 5. köztestületek,
 6. non-profit gazdasági társaságok,
 7. egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
 8. pártok,
 9. gazdasági társaságok
 10. önkormányzatok.
 1. A támogatás formája és a finanszírozás módja

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási összeg a jelen pályázati felhívás 12. pontjában írtak szerint egyösszegű előlegfinanszírozás formájában kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára, melynek jogszerű felhasználásáról utólag kell beszámolni. Saját forrás biztosítása nem feltétel.

 1. A támogatás forrása, az elnyerhető támogatás mértéke

A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti „Állatvédelem támogatása” előirányzat keretösszegéből 44.700.000 forint áll rendelkezésre. Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a Kvtv. alapján a támogatási keretösszeget – a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1.500.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet. 1.000.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. Amennyiben az összköltség meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a pályázónak önrészből kell fedeznie, és ez esetben az önrész összegével is dokumentált módon kell elszámolnia.

 1. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtása díjmentes. A pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli!

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, – a borítékon feltüntetve: „Állatmenhelyek korszerűsítése pályázat” – tértivevényes postai küldeményként az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához (Levelezési cím: Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.) 2020. június 21-ig (postabélyegző kelte) lehet az alábbiak szerint benyújtani:

 1. az Adatlapot kettő eredeti példányban, a többi kötelezően csatolandó mellékletet egy példányban, minden oldalt cégszerűen aláírva kell benyújtani,
 2. a pályázatot a fentieken túl az a) pont szerinti dokumentumok szkennelt változataként, az effo@am.gov.hu címre elektronikusan is meg kell küldeni úgy, hogy az adatlap, az alapító okirat, vagy alapszabály, illetve a többi melléklet külön fájlként kerüljön csatolásra.
 1. A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és a mellékletekből áll.

A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható!

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített példányban:

 1. a pályázó által működtetett állatmenhely létesítési vagy működési engedélyét vagy a tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot;
 2. FELIR regisztrációt igazoló dokumentumot;
 3. a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó elektronikus tulajdoni lap másolatot, továbbá amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, a bérleti szerződést és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot is;
 4. az állatmenhely érvényes működési szabályzatát;
 5. az állatmenhelyre beérkező állatokról vezetett nyilvántartás összesített kivonatát, Excel formátumban a 2018. és 2019. évekre vonatkozóan (beérkezett állatok száma, élve kikerült állatok száma, elhullott állatok, euthanázia);
 6. a pályázó szervezet létesítő okiratát;
 7. a Civil tv. 28. § (1) bekezdése szerinti beszámolót a 2018. évre vonatkozóan.

Eredetiben:

 1. 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat);
 2. a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát;
 3. a pályázó bankszámlájának vezetéséről a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását a számlaszám megjelölésével, vagy a szervezet képviselője által hitelesített bankszámlaszerződést;
 4. a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló –közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő– okiratot, mely nem lehet régebbi, mint a benyújtását megelőző 30 nap;
 5. az adatlapot (Felhívás 1. számú melléklete);
 6. a költségtervet (Felhívás 2. számú melléklete);
 7. a pályázó nyilatkozatait (Felhívás 3. számú melléklete);
 8. a pályázó által kitöltött átláthatósági nyilatkozatot (Felhívás 4. számú melléklete);
 9. amennyiben a pályázó a pályázatához saját forrást (önrészt) biztosít, úgy az önrész meglétét igazoló dokumentumot.

A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a jelen pályázati felhívás mellékleteinek (Felhívás 19. pont) igénybevételével kérjük készíteni, csatolva hozzá az egyéb fent felsorolt mellékleteket.

 1. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok

A pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok nem bocsáthatóak szakmai értékelésre.

Formai szempontból kizáró okok:

 1. nem tartozik a 3. pont szerinti kedvezményezettek körébe
 2. hibásan, hiányosan, nem előírt formátumban, vagy határidő után benyújtott pályázat, illetve ha a pályázat feltételeként előírt és a pályázathoz csatolt nyilatkozatot a pályázó visszavonja;
 3. az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 5.000.000 forintot, vagy nem éri el az 1.500.000 forintot;
 4. ha a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban;
 5. a pályázó a jelen pályázat kiírását megelőző években az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, azzal nem, vagy nem megfelelően számolt el;
 6. a pályázó nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek (rendezett munkaügyi kapcsolatok és átláthatóság);
 7. a pályázónak állami, illetőleg önkormányzati adóhatóság felé jogerősen megállapított, lejárt köztartozása van;
 8. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
 9. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 10. a pályázóval szemben fenn állnak az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok;
 11. a 2019. évi állatmenhelyek korszerűsítésére kiírt pályázaton az igényelt összegnek megfelelő teljes összegű támogatást nyert;
 12. ugyanarra a helyrajzi számú területre vonatkozóan már pályázatot nyújtottak be a 2019. évi állatmenhelyek korszerűsítésére kiírt pályázaton.

A pályázat befogadásáról az AM legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. napig nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázatok formai-tartalmi ellenőrzését a pályázatokat fogadó Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, a döntésre vonatkozó javaslat összeállítását a szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi. Támogatás a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig adható.

Tartalmi értékelés

Az értékelés szempontjait képezik különösen: az állatmenhely engedélyezésének vagy nyilvántartásba vételének időpontja, a telepen tartott, illetve az örökbeadott állatok száma, az ott található állatok jóléte és örökbeadása érdekében végzett tevékenység, a tervezett beruházások megvalósíthatósága és állatvédelmi haszna. A kizárólag anyagköltségek fedezésére benyújtott pályázatok az elbírálás során előnyt élveznek.

A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidő leteltétől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az Agrárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) írásban hozza meg. A Minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában az AM szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.

A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartalék lista) vagy elutasítás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összegű támogatás is nyújtható; kisebb összeg esetén a támogathatóság feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása. A módosított költségtervben egyúttal be kell mutatni a különbözet összegének forrását. Ezen felül, ha a különbözet összegét a pályázó saját forrásából biztosítja, annak rendelkezésre állását a támogatói okirat kibocsátását megelőzően az Ávr.-ben meghatározott módon szükséges igazolni.

A miniszteri döntés eredménye 7/2019. (XI.29.) AM utasításnak megfelelően a döntéstől számított 5 napon belül az AM hivatalos honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/dok).

A pályázó – a rá vonatkozó adatok tekintetében – jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.

 1. Támogatói okirat

A nyertes pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül – a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen – az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya értesíti a támogatói okirat kiadásának feltételeiről.

A támogatói okiratot – valamennyi feltétel teljesülése esetén – az AM képviseletében eljáró adja ki.

A támogatási döntést követően a támogatói okirat kiadásának általános feltételeit, valamint az elszámolásra vonatkozó előírásokat jelen pályázati kiírás tartalmazza.

11. Biztosíték

A pályázó köteles a támogatói okirat kiadása feltételéül az ellenőrzés alapján megállapított, vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául, valamennyi azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára az AM javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1-1 db eredeti példányban.

12. A támogatás kifizetése

A támogatás kifizetésére a támogatói okiratban rögzítettek elfogadását és kiadását (hatálybalépését) követő 30 napon belül, egyösszegű előlegként kerül sor.

13. Támogatói okirat módosítása, visszavonása, adatváltozás

A támogatói okirat módosítása az indokok felsorolásával az eredeti támogatói okiratban a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt legalább 30 nappal írásban (postai úton, vagy szkennelve emailen) az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályánál kezdeményezhető. Jelen pályázati kiírásban meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a már megítélt támogatási összeg növelésére, kivéve, ha a többlet költségvetési támogatás biztosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdése alapján indokolt.

A pályázónak a támogatói okiratban rögzített feltételekben, illetve a saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban jeleznie kell az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának. A közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

Az Ávr. 96. §-a szerinti esetekben az AM a támogatói okiratot visszavonhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

Az AM jogosult a támogatói okirat visszavonása, illetve módosítása nélkül is írásos felszólítással intézkedni a költségvetési támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizettetéséről. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni az AM számlájára. (Ávr. 96- 99. §)

14. A támogatás felhasználásának feltételei, elszámolható, nem elszámolható költségek

 1. Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra, a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
 2. a támogatói okiratban rögzített időszakban – de legkorábban a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő naptól, azaz 2020. június 21-től, 2020. december 31-ig – felmerülő költségekre használható fel;
 3. a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a támogatott szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
 4. a 200.000,- forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
 5. 1.000.000,- forintot meghaladó – de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő – értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás, vagy a pályázó beszerzési szabályzata alapján történhet;
 6. nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra;
 7. a támogatás segítségével létrehozott ingó vagyon (tárgyi eszköz, immateriális jószág) a beszerzéstől számított 5 évig nem idegeníthető el, a pályázó köteles azt megőrizni és a támogatás célja szerint rendszeresen használni, fenntartani. A támogatásból létrehozott vagyon 5 év előtti elidegenítéséhez az AM előzetes írásbeli jóváhagyását kell kérni, illetve amennyiben a keletkezett vagyon az előírt megőrzési vagy fenntartási időszak letelte előtt megsemmisül, vagy azt eltulajdonítják, a pályázó köteles azt saját forrásból pótolni, a pótlást megfelelő dokumentumokkal igazolni, és az így keletkezett vagyont a támogatásból eredetileg beszerzett vagyon elidegenítési tilalmi idejének lejártáig megőrizni, ellenőrzés alkalmával azt bemutatni;
 8. a támogatott tevékenység megvalósulási helyszíne a pályázó saját vagy bérelt telephelye lehet. Amennyiben az ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, abban az esetben minimum 5 évre szóló bérleti szerződés, valamint a tulajdonosi hozzájárulás szükséges;
 9. az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert „állatmenhelyek korszerűsítése” támogatás nem tekinthető saját forrásnak;
 10. pályázó köteles a költségvetési támogatás felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzés alkalmazásához kötni.

Fentieken túlmenően az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes megnevezését a 2. pont, valamint a 2/2019. (III. 20.) AM utasítás általános tájékoztatója tartalmazza.

15. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése

A pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg felhasználási feltételeinek, illetve vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról 2021. január 30-ig köteles a támogatói okiratban meghatározott szempontok szerint, részletes szöveges szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) az AM Élelmiszerlánc- felügyeleti Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.

A beszámolót 2/2019. (III. 20.) AM utasítás 1. mellékletének 1. függelékében szereplő általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével kell összeállítani.

 1. a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatói okiratban rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
 2. a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának szakmai ellenőrzését az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya végzi,
 3. a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése 2/2019. (III. 20.) AM utasításban foglaltak szerint történik.

Amennyiben a beszámoló csak részben fogadható el, a jogosulatlanul felhasznált támogatás összegét az Ávr. 98. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell visszafizetni.

Ha a pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a támogatói okiratban meghatározott valamely kötelezettségének, a Miniszter a pályázót legfeljebb 5 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportba sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.

A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél/levelek visszavonásáról az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya levélben értesíti a pályázót.

16. Tájékoztatás, kapcsolattartás

A pályázati felhívással kapcsolatban az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a támogatói okirat kiadásának feltételeivel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.

Elérhetőségek:

Agrárminisztérium

Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

Telefonszám: 06 1 79 53762

E-mail címek: effo@am.gov.hu

17. Kifogás

A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a támogatói okirat kiadása, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba, illetőleg a támogatói okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D. §-a alapján kifogást nyújthat be.

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 1. a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
 2. a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat,
 3. a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 4. a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,
 5. nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) – (7) bekezdései, valamint a 7/2019. (XI. 29.) AM utasítás 49. §-ban foglaltak alapján történik.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

18. Nyilvánosság, adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés

18.1. Az Áht. 56/B. §-a alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési támogatásokról monitoringrendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az AM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoringrendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével törölhetők.

18.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az AM adatbázisába bekerüljenek.

18.3. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles az AM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.

19. Felhívás mellékletei

 1. számú melléklet: Adatlap
 2. számú melléklet: Nyilatkozatok
 3. számú melléklet: Költségterv
 4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Az Agrárminisztérium

2020. évi pályázati kiírása

Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára II. Rész

Az Agrárminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: AM) a civil szervezetek és a települési önkormányzatok állatvédelem területén végzett hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. számú melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.);
 • Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.);
 • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet;
 • a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V.26.) FM rendelet;
 • a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III.20.) AM utasítás (a továbbiakban 2/2019 (III.20.) AM utasítás)
 • a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020. (IV.10.) AM utasítás (a továbbiakban: 3/2020. (IV.10.) AM utasítás);
 1. A pályázati támogatás célja

Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.

 1. A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 1. a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;
 2. területrendezés;
 3. az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;
 4. férőhelyek bővítése, új kennelek építése;
 5. az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

 • az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;
 • kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;
 • a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;
 • a kedvezményezett szervezet, vagy az ebrendészeti telep általános működési költsége.

Egy pályázaton belül legalább egy tevékenységtípust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

 1. A pályázók köre

Pályázatot azon

3.1. civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 1. 2018. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;
 2. tevékenységüket Magyarországon végzik;
 3. létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;
 4. a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 5. 2018. és 2019. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;
 6. az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;
 7. a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenység végzését;
 8. az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 9. az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 10. nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

3.2. települési önkormányzatok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

a) az általuk működtetett ebrendészeti telepet még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;

b) a telep ebrendészének/ebrendészeinek még 2018. január 1. előtt engedélyezték vagy nyilvántartásba vették ebrendészeti tevékenység végzését;

c) a 2019. évi éves költségvetési beszámolót határidőben benyújtotta és az elfogadásra került.

 1. Nem pályázhatnak:
 1. magánszemélyek,
 2. baráti társaságok,
 3. közalapítványok,
 4. civil társaságok,
 5. köztestületek,
 6. non-profit gazdasági társaságok,
 7. egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
 8. pártok,
 9. gazdasági társaságok.
 1. A támogatás formája és a finanszírozás módja

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. A támogatási összeg a jelen pályázati felhívás 12. pontjában írtak szerint egyösszegű előlegfinanszírozás formájában kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára, melynek jogszerű felhasználásáról utólag kell beszámolni. Saját forrás biztosítása nem feltétel.

 1. A támogatás forrása, az elnyerhető támogatás mértéke

A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti „Állatvédelem támogatása” előirányzat keretösszegéből 15.000.000 forint áll rendelkezésre. Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a Kvtv. alapján a támogatási keretösszeget – a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1.500.000 forinttól 5.000.000 forintig terjedhet. 1.500.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. Amennyiben az összköltség meghaladja az igényelhető támogatás összegét, a különbözetet adó részt a pályázónak önrészből kell fedeznie, és ez esetben az önrész összegével is dokumentált módon kell elszámolnia.

 1. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtása díjmentes. A pályázó által megadott e-mail címmel kapcsolatos kockázatokat (pl. hibásan megadott cím, olvasatlan vagy átirányított e-mailek) minden esetben a pályázó viseli!

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, – a borítékon feltüntetve: „Ebrendészeti telepek korszerűsítése pályázat” – tértivevényes postai küldeményként az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához (Levelezési cím: Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.) 2020. június 21-ig (postabélyegző kelte) lehet az alábbiak szerint benyújtani:

 1. az Adatlapot kettő eredeti példányban, a többi kötelezően csatolandó mellékletet egy példányban, minden oldalt cégszerűen aláírva kell benyújtani,
 2. a pályázatot a fentieken túl az a) pont szerinti dokumentumok szkennelt változataként, az effo@am.gov.hu címre elektronikusan is meg kell küldeni úgy, hogy az adatlap, az alapító okirat, vagy alapszabály, illetve a többi melléklet külön fájlként kerüljön csatolásra.
 1. A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és a mellékletekből áll.

A pályázati adatlap szerkezete és tartalma nem változtatható!

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített példányban:

 1. az ebrendészeti telep működési engedélyét, vagy a nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot;
 2. az ebrendészeti tevékenység végzésére feljogosító engedélyt vagy a tevékenység nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot;
 3. a fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó elektronikus tulajdoni lap másolatot, továbbá amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, a bérleti szerződést és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot is;
 4. a telepen megfigyelésre elhelyezett állatokról vezetett nyilvántartás kivonatát Excel formátumban a 2018. és 2019. évekre vonatkozóan (beérkezett állatok száma, élve kikerült állatok száma, elhullott állatok, eutanázia)
 5. a telepre szállított állathullákról vezetett nyilvántartást Excel formátumban a 2018. és 2019. évekre vonatkozóan;
 6. a pályázó szervezet létesítő okiratát (alakuló ülés jegyzőkönyve);
 7. civil szervezetek esetében a Civil tv. 28. § (1) bekezdése szerinti beszámolót a 2019. évre vonatkozóan.

Eredetiben:

 1. a pályázó települési önkormányzatot kivéve 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat);
 2. a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát;
 3. civil szervezet pályázó esetén a pályázat beadásakor hatályos létesítő okiratot (alapszabály, alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolatban;
 4. a pályázó bankszámlájának vezetéséről a számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolását a számlaszám megjelölésével, vagy a szervezet képviselője által hitelesített bankszámlaszerződést;
 5. a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okiratot, mely nem lehet régebbi, mint a benyújtását megelőző 30 nap;
 6. az adatlapot (Felhívás 1. számú melléklete);
 7. a költségtervet (Felhívás 2. számú melléklete);
 8. a pályázó nyilatkozatait (Felhívás 3. számú melléklete);
 9. települési önkormányzat esetében a 2019. évi éves költségvetési beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonatát;
 10. civil pályázó esetében, kitöltött átláthatósági nyilatkozatot (Felhívás 4. számú melléklete);
 11. amennyiben a pályázó a pályázatához saját forrást (önrészt) biztosít, úgy az önrész meglétét igazoló dokumentumot.

A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a jelen pályázati felhívás mellékleteinek (Felhívás 19. pont) igénybevételével kérjük készíteni, csatolva hozzá az egyéb fent felsorolt mellékleteket.

 1. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok

A pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázati felhívásban rögzítetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a formai szempontoknak nem megfelelő pályázatok nem bocsáthatóak szakmai értékelésre.

Formai szempontból kizáró okok:

 1. nem tartozik a 3. pont szerinti kedvezményezettek körébe
 2. hibásan, hiányosan, nem előírt formátumban, vagy határidő után benyújtott pályázat, illetve ha a pályázat feltételeként előírt és a pályázathoz csatolt nyilatkozatot a pályázó visszavonja;
 3. az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 5.000.000 forintot, vagy nem éri el az 1.000.000 forintot;
 4. ha a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal nincs összhangban;
 5. a pályázó a jelen pályázat kiírását megelőző években az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel, azzal nem, vagy nem megfelelően számolt el;
 6. a pályázó nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek (rendezett munkaügyi kapcsolatok és átláthatóság);
 7. a pályázónak állami, illetőleg önkormányzati adóhatóság felé jogerősen megállapított, lejárt köztartozása van;
 8. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
 9. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 10. a pályázóval szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § szerinti kizáró okok;
 11. a 2019. évi ebrendészeti telepek korszerűsítésére kiírt pályázaton az igényelt összegnek megfelelő teljes összegű támogatást nyert;
 12. ugyanarra a helyrajzi számú területre vonatkozóan már pályázatot nyújtottak be a 2019. évi állatmenhelyek korszerűsítésére kiírt pályázaton.

A pályázat befogadásáról az AM legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. napig nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázatok formai-tartalmi ellenőrzését a pályázatokat fogadó Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, a döntésre vonatkozó javaslat összeállítását a szakértőkből álló Bíráló Bizottság végzi. Támogatás a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig adható.

Tartalmi értékelés

Az értékelés szempontjait képezik különösen: az ebrendészeti telep engedélyezésének vagy nyilvántartásba vételének időpontja, a telepen tartott, illetve az örökbeadott állatok száma, az ott található állatok jóléte és örökbeadása érdekében végzett tevékenység, a tervezett beruházások megvalósíthatósága és állatvédelmi haszna. A kizárólag anyagköltségek fedezésére benyújtott pályázatok az elbírálás során előnyt élveznek.

A pályázatokkal kapcsolatos döntést a benyújtási határidő leteltétől számított legkésőbb 75 naptári napon belül az Agrárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) írásban hozza meg. A Minisztert döntésében a Bíráló Bizottság javaslata segíti, ami egyesíti magában az AM szakmai véleményét és a civil szervezetek delegáltjainak egységes javaslatát.

A megszülető döntés lehet: támogatás, feltételes támogatás (ún. tartalék lista) vagy elutasítás. Az igényelt támogatási összegnél kisebb összegű támogatás is nyújtható; kisebb összeg esetén a támogathatóság feltétele a módosított költségvetés benyújtása és annak elfogadása. A módosított költségtervben egyúttal be kell mutatni a különbözet összegének forrását. Ezen felül, ha a különbözet összegét a pályázó saját forrásából biztosítja, annak rendelkezésre állását a támogatói okirat kibocsátását megelőzően az Ávr.-ben meghatározott módon szükséges igazolni.

A miniszteri döntés eredménye a 7/2019. (XI. 29.) AM utasításnak megfelelően a döntéstől számított 5 napon belül az AM hivatalos honlapján közzétételre kerül (http://www.kormany.hu/hu/dok).

A pályázó – a rá vonatkozó adatok tekintetében – jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletkezett bírálati jegyzőkönyvbe.

 1. Támogatói okirat

A nyertes pályázót a miniszteri döntést követő 15 naptári napon belül – a pályázati adatlapon megjelölt elektronikus címen – az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya értesíti a támogatói okirat kiadásának feltételeiről.

A támogatói okiratot – valamennyi feltétel teljesülése esetén – az AM képviseletében eljáró adja ki.

A támogatási döntést követően a támogatói okirat kiadásának általános feltételeit, valamint az elszámolásra vonatkozó előírásokat jelen pályázati kiírás tartalmazza.

11. Biztosíték

A pályázó köteles a támogatói okirat kiadása feltételéül az ellenőrzés alapján megállapított, vagy fel nem használt támogatás és annak kamatai visszafizetésének biztosítékául valamennyi azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára az Agrárminisztérium javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1-1 db eredeti példányban.

12. A támogatás kifizetése

A támogatás kifizetésére a támogatói okiratban rögzítettek elfogadását és kiadását (hatálybalépését) követő 30 napon belül, egyösszegű előlegként kerül sor.

13. Támogatói okirat módosítása, visszavonása, adatváltozás

A támogatói okirat módosítása az indokok felsorolásával az eredeti támogatói okiratban a költségvetési támogatás felhasználására meghatározott véghatáridő letelte előtt legalább 30 nappal írásban (postai úton, vagy szkennelve e-mailen) az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályánál kezdeményezhető. Jelen pályázati kiírásban meghatározott, a költségek elfogadásának kezdő időpontja korábbi időpontra nem módosítható. A módosítási kérelem nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a már megítélt támogatási összeg növelésére, kivéve, ha a többlet költségvetési támogatás biztosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdése alapján indokolt.

A pályázónak a támogatói okiratban rögzített feltételekben, illetve a saját adataiban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban jeleznie kell az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának. A közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

Az Ávr. 96. §-a szerinti esetekben az AM a támogatói okiratot visszavonhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását.

Az AM jogosult a támogatói okirat visszavonása, illetve módosítása nélkül is írásos felszólítással intézkedni a költségvetési támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizettetéséről. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni az AM számlájára. (Ávr. 96- 99. §)

14. A támogatás felhasználásának feltételei, elszámolható, nem elszámolható költségek

 1. Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra, a beszámoló tájékoztató figyelembevételével összeállított költségtervben részletezett költségekre használható fel;
 2. a támogatói okiratban rögzített időszakban – de legkorábban a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő naptól, azaz 2020. június 21-től, 2020. december 31-ig felmerülő költségekre használható fel;
 3. a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a támogatott szervezet nevére és székhelyére kell kiállítani;
 4. a 200.000,- forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződés kizárólag írásban köthető meg;
 5. 1.000.000,- forintot meghaladó – de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő – értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás, vagy a pályázó beszerzési szabályzata alapján történhet;
 6. nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatást elnyert pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra;
 7. a támogatás segítségével létrehozott ingó vagyon (tárgyi eszköz, immateriális jószág) a beszerzéstől számított 5 évig nem idegeníthető el, a pályázó köteles azt megőrizni és a támogatás célja szerint rendszeresen használni, fenntartani. A támogatásból létrehozott vagyon 5 év előtti elidegenítéséhez az AM előzetes írásbeli jóváhagyását kell kérni, illetve amennyiben a keletkezett vagyon az előírt megőrzési vagy fenntartási időszak letelte előtt megsemmisül, vagy azt eltulajdonítják, a pályázó köteles azt saját forrásból pótolni, a pótlást megfelelő dokumentumokkal igazolni, és az így keletkezett vagyont a támogatásból eredetileg beszerzett vagyon elidegenítési tilalmi idejének lejártáig megőrizni, ellenőrzés alkalmával azt bemutatni;
 8. a támogatott tevékenység megvalósulási helyszíne a pályázó saját vagy bérelt telephelye lehet. Amennyiben az ingatlan nincs a pályázó tulajdonában, abban az esetben minimum 5 évre szóló bérleti szerződés, valamint a tulajdonosi hozzájárulás szükséges;

i) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert „ebrendészeti telepek korszerűsítése” támogatás nem tekinthető saját forrásnak.

j) a pályázó köteles a költségvetési támogatás felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzés alkalmazásához kötni.

Fentieken túlmenően az elszámolható, illetve a pályázat keretében nem elszámolható költségek részletes megnevezését a 2. pont, valamint a 2/2019. (III. 20.) AM utasítás általános tájékoztatója tartalmazza.

15. Elszámolás, beszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése

A pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg felhasználási feltételeinek, illetve vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról 2021. január 30-ig köteles a támogatói okiratban meghatározott szempontok szerint, részletes szöveges szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: beszámoló) az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályához egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.

A beszámolót 2/2019. (III. 20.) AM utasítás 1. mellékletének 1. függelékében szereplő általános tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével kell összeállítani.

 1. a beszámolóból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, valamint a támogatói okiratban rögzített és vállalt célokra, feladatokra került felhasználásra,
 2. a kötelezettségek teljesítését, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának szakmai ellenőrzését az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya végzi,
 3. a beszámolóval kapcsolatban egyszeri, 15 napos hiánypótlásra van lehetőség.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése 2/2019. (III. 20.) AM utasításban foglaltak szerint történik.

Amennyiben a beszámoló csak részben fogadható el, a jogosulatlanul felhasznált támogatás összegét az Ávr. 98. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell visszafizetni.

Ha a pályázó önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a jogszabályban vagy a támogatói okiratban meghatározott valamely kötelezettségének, a Miniszter a pályázót legfeljebb 5 évre kizárja a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportba sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási rendszeréből.

A beszámoló elfogadásáról és a felhatalmazó levél/levelek visszavonásáról az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya levélben értesíti a pályázót.

16. Tájékoztatás, kapcsolattartás

A pályázati felhívással kapcsolatban az AM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya, illetve kijelölt munkatársai látnak el ügyfélszolgálati tevékenységet, amelynek keretében tájékoztatást adnak és segítséget nyújtanak a pályázatok benyújtásával, a támogatói okirat kiadásának feltételeivel, illetve az elszámolással kapcsolatosan.

Elérhetőségek:

Agrárminisztérium

Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály

Telefonszám: 06 1 79 53762

E-mail címek: effo@am.gov.hu

17. Kifogás

A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Amennyiben a pályázó úgy ítéli meg, hogy a pályázati eljárás, a támogatási döntés meghozatala, a támogatói okirat kiadása, a költségvetési támogatás folyósítása, illetve annak esetleges visszakövetelése jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba, illetőleg a támogatói okiratba ütközik, akkor az Ávr. 102/D. §-a alapján kifogást nyújthat be.

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 1. a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
 2. a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat,
 3. a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 4. a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését,
 5. nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

A kifogás elbírálása az Ávr. 102/D. § (5) – (7) bekezdései, valamint a 7/2019. (XI. 29.) AM utasítás 49. §-ban foglaltak alapján történik.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

18. Nyilvánosság, adatszolgáltatás, ellenőrzés-tűrés

18.1. Az Áht. 56/B. §-a alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési támogatásokról monitoringrendszert működtet. A pályázó tudomásul veszi, hogy az AM az Áht. 56/C. § szerinti adatokat a monitoringrendszerbe történő kezelésre átadja. Az így kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével törölhetők.

18.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatai az AM adatbázisába bekerüljenek.

18.3. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése érdekében a pályázó köteles az AM, valamint a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzését tűrni és segíteni, a támogatással kapcsolatos eredeti dokumentációt elkülönítetten kezelni, a költségeket elkülönítetten nyilvántartani.

19. Felhívás mellékletei

 1. számú melléklet: Adatlap
 2. számú melléklet: Nyilatkozatok
 3. számú melléklet: Költségterv
 4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Emlékeztetőül Magyarországon több mint 300 állatvédő szervezet működik

 Név
Város
MegyeTelefon, e-mailAdó 1 %Weblink
1.Tarka Falka
ALAPÍTVÁNY
Békéscsaba
Rigó u. 17.
Békés megye70 774 710218393907-1-04Web
2.Adler Állatmentő EgyesületBudapest XXIII.
Soroksár
Budapest18877788-1-43Web
3.Agenor Civil Állatvédő EgyesületBudapest XXI.
Csepel
Budapest30 382 9855
agenorcsepel@gmail.com
18976461-1-43Web
4.A Gazdátlan Állatokért AlapítványTatabánya
Bartók Béla u. 3.
Komárom-Esztergom megye70 610 220818616064-1-11Web
5.Ágica Sérült Állatmenedék Alapítvány
Dunaföldvár Tolna megye30 367 211518648355-1-17Web
6.Alex Állatvédő EgyesületVárpalota
Tölgyes út
Fejér megye20 256 734518288401-1-19Web
7.Alapítvány a Jászberényi Állat- és NövénykertértJászberény
5100 Margit-sziget 1.
Jász-Nagykun-Szolnok megye57 415010
jaszoo@pr.hu
15413996-2-16Web
8.Alapítvány a macskákértPiliscsaba
2081 Árpád vezér utca 43.
Pest megye26 373243
amacska@t-online.hu
18011476-1-13Web
9.Aprajafalva Yorki Rescue Fajtamentő AlapítványBudapestBudapestaprajafalviak@gmail.com19004655-1-42Web
10.Állat és Ember Állat- és Természetvédő, Kultúrális és Szabadidő EgyesületBudapest
1151 Pisztráng utca 3.
Budapest70 2236476
kasznakata@gmail.com
18195376-2-42Web
11.Állat és Természetvédők Budaörsi EgyesületeBudaörs
2040 Lévai utca 34.
Pest megye70 601670018693180-1-13Web
12.Állat és Természetvédelmi Járőrszolgálat ÚjpestBudapestBudapest20 3147751
ujpestbejelentes@allatmentoliga.com
Web
13.Állatbarátok Köre Közhasznú EgyesületGyöngyös
3200 Fő tér 9.
Heves megye31 781316218588196-1-10Web
14.Állatbarát AlapítványNyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye18791927-1-15Web
15.Állati FuvarOrszágszerte
Magyarország
Nógrád megye20 2100817Web
16.Állatmenhely Nyílt Alapítvány
Cegléd
2700 Cegléd
1622/7.hrsz. Gyepmesteri telep
Nagykőrös
Pest megye205661536
cegled.allatmenhely@gmail.co
18673649-2-13Web
17.Állatmentő LigaBudapest
1048 Szíjgyártó u. 13.
Budapestorokbefogadas@allatmentoliga.com18281284-1-42Web
18.Állatmentő Szolgálat AlapítványBudapest
1065 Nagymező u. 8.
Budapest20 263 5198
info@allatmentoszolgalat.com
18334461-1-42Web
19.Állatokat Védjük Együtt AlapítványEger
3300 Szövetkezet u.
Heves megye36 317838
ebmenhely@vipmail.hu
18576339-1-10Web
20.Állatorvosok az Állatvédelemért Országos AlapítványBudapest
1078
Budapest18010994-1-42Web
21.Állatotthon AlapítványGyula
Pejrét
Békés megye30 652 6431
allatotthonalapitvany@gmail.com
18387885-1-04Web
22.Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala megye EgyesületeZalaegerszegZala megyeallatkommandozalainfo@gmail.com18292215-1-20Web
23.Állatvédők Vasi EgyesületeVas megye18508431-1-18Web
24.AMINA ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI KÖZPONT ALAPÍTVÁNYBudapestBudapest20 932 6383
info@aminakozpont.hu
18257362-1-43Web
25.Brit Pásztorkutya Fajtamentés KunpeszérBács-Kiskun megye70 324 3403
britpasztorsos@gmail.com
18289031-1-13Web
26.Animal Help AlapítványJászberény
5100 Szérűskert u. 30.
Jász-Nagykun-Szolnok megye704558327
ah@emailcim.com
18283822-2-16Web
27.Arany-ló Állatvédő AlapítványBékéscsaba
5600
Békés megye20 382 20 40
mail_petranak@yahoo.com
18395583-1-04Web
28.Argos Állatvédelmi EgyesületKecskemét
Bács-Kiskun megyeargosallatvedo@gmail.comWeb
29.ASKA - Alpha Segítő Kéz Állatkórházi AlapítványSzékesfehérvár
Fejér megye30 206 5372
info@animal-save.hu
18494644-2-07Web
30.Assisi Szent Ferenc Állatmenhely AlapítványTapolcaVeszprém30 2591593
menhely@kutya-tapolca.t-online.hu
18919075-1-19Web
31.AURA SEGÍTŐ KUTYA ALAPÍTVÁNYDebrecen
Hajdú-Bihar megye20 225 807018995736-1-09Web
32.Bajba jutott Állatokért AlapítványTiszafüredJász-Nagykun-Szolnok megyebajbajutottallatokert@gmail.com18909179-1-16Web
33.Balatonfüredi Ebmenhely-Északbalatoni EbmentőBalatonfüred
Bajcsy Zs. út 53.
Veszprém megye30 545025219382278-1-19Web
34.Balatonfüredi EbrendészetBalatonfüredVeszprém megye20 355 3418Web
35.Baranyai Radikális Állatvédő AlapítványPécsBaranya megye70 2965684
allatvedok18@gmail.com
18979897-1-02Web
36.BARCSI TERMÉSZET-ÉS ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLETBarcs
Viktor puszta
Somogy megyeallatvedokbarcs@gmail.com18779707-1-14Web
37.Bárka Átmeneti KutyaotthonVácrátótPest megye20 802 8221
virtualismenhely@gmail.com
Web
38.Battonyai Állatmentők AlapítványaBattonya
Békés megye30 649 3055Web
39.BEAGLE-ért Közhasznú Egyesület FajtamentésSzeged
Törökverő u. 16.
Csongrád megye20 2554188
mentes@beagle-fajtamentes.hu
18644973-1-06Web
40.BEFOGAD-LAK ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ AlapítványSalgótarján
Szerpentin út 25.
Nógrád megye20 4298505
info@befogadlak.hu
18644382-1-12Web
41.Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő AlapítványErdőkertes
2113 Főtér 4.
Pest megye20-3962189
befogadlak2016@gmail.com
18746594-1-13Web
42.Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő AlapítványTörökszentmiklós
5200
Jász-Nagykun-Szolnok megye70 628 2305
befogadlakalapitvany@gmail.com
18285783-1-16Web
43.BÉKÉS MEGYEI ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET BMÁEBékéscsabaBékés megyesumeg.szonja@gmail.com19062190-2-04Web
44.Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú EgyesületeBékéscsaba
5600 Vandháti út 2/1.
Békés megye30 3222776
csabaiallatvedok@freemail.hu
18383128-1-04Web
45.BENTA-KÖR (ÁLLAT, TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐK EGYESÜLETE)Tárnok
2461
Pest megye18714849-1-13Web
46.BLEKI ALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYTELEN ÁllatokértBudapest
1155
Budapest30 2390323
30 9829934
blekialapitvany@gmail.com
18210352-1-42Web
47.Bóbita Állatsegély AlapítványGyőr
9024 Kenderáztató u. 10/A.
Győr-Moson-Sopron megye70 6644264
info@bobitaallatsegely.hu
18397028-1-08Web
48.Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon AlapítványEsztergomKomárom-Esztergom megye30 235279518614385-1-11Web
49.Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület ÁllatmenhelyZalaegerszeg
8900 Csilla dűlő 6.
Zala megye30 424 3579
bogancsmenhely@gmail.com
18961443-1-20Web
50.Border Collie Fajtamentő EgyesületDiósdPest megye30 6100912
bcfajtamentes@gmail.com
Web
51.Bottyán Equus Hungária Közhasznú Alapítvány
Ló és kutyaotthon
Őrbottyán
2162 Erkel Ferenc u. 0246/1 Pf.: 21
Pest megye28 369 890
20 3839814
info@bottyanequus.com
18694538-2-13Web
52.Brit Pásztorkutya Fajtamentők Közhasznú EgyesületeSzigetszentmiklósPest megye70 3243403
britpasztorsos@gmail.com
18289031-1-03Web
53.Budakalászi Önkormányzati
Rendészet
BudakalászPest megye70 314 6104
rendeszet@budakalasz.hu
Web
54.Budakeszi Állat-, Természet-, és Környezetvédők EgyesületeBudakesziPest megyekeszibate@yahoo.com18685138-1-13Web
55.BUKFENC és JEROMOS Állat-jószolgálati EgyesületCsömör
2141
Pest megye20 431 0406
bukfencjeromos2014@gmail.com
18338960-1-13Web
56.Buksi Állatvédelmi Egyesület BalmazújvárosHajdú-Bihar megye70 9329435
taagju@gmail.com
18206933-1-09Web
57.Bundás Barát Állatvédő EgyesületGyálPest megye70 205 6552
bundasbarat@gmail.com
18620029-1-13Web
58.Canispro Hungary Állatvédő AlapítványKismarosPest megye20 4041838
canispro@freemail.hu
18289031-1-03Web
59.Cerberos Pit Bull RescueBudapestBudapest galterez1111@gmail.com
Web
60.Civilek az állatokért EgyesületMarcaliSomogy megye19102485-1-14Web
61.Civil Állatvédők Romhány
RomhányNógrád megye20 3799992Web
62.Civil Állatvédők Zalai EgyesületeZalaegerszegZala megye30 6860639
civilallatvedelemzala@gmail.com
Web
63.Cocker Rocker Club Spániel EgyesületBudapestBudapest30 9983947
szija10@gmail.com
18029538-1-13Web
Csalódott Állatok Csodás Otthona AlapítványMályiBorsod-Abaúj-Zemplén megye20 6627707Weblink
65.Csellengők Állatotthon AlapítványMonorPeste megye70 4262608
era.csellengok@gmail.com
18941706-1-13Web
66.Csillagszem Állatvédelmi AlapítványSzolnokJász-Nagykun-Szolnok megye20 9995050
monika@csillagszem.hu
Web
67.Csivava Fajtamentő Egyesület Budapest Budapest 20 9889888
csivavafajtamentoegyesulet@gmail.com
18523599-1-43Web
68.Csömöri Állatvédő Civil Szervezet KutyamenhelyCsömörPest megye30 3 68268218712397-1-13Web
69.Csutkarozi Menedéke
Zseton Állatvédő Egyesület
KajászóFejér megye30 6262088
elnok@csutkarozimenedeke.hu
18653342-1-13Web
70.Dalmata Fajtamentő Közhasznú EgyesületBudapestBudapest30 9040299
kapcsolat@dalmatamentes.hu
18268991-1-41Web
71.Dél-Alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat-DAORSzegedCsongrád megye30 280 2160Web
72.Derecskei Állatbarátok Közhasznú EgyesületeDerecske
4130 Köztársaság út 36.
Hajdú-Bihar megye30 8550294
allatbarat96@freemail.hu
18995176-1-09Web
73.Diósjenői Állat- és Természetvédő EgyesületDiósjenőNógrád megye30 2298944
elnok.date@gmail.com
Web
74.Dobbant-lak Állatvédő EgyesületSzázhalombattaPest megye30 9920666Web
75.Dobermann MenedékKiskunlacházaPest megye30 4339883
lovi.zoltan@dr-h.org
Web
76.DOG PLUSZ FELELŐS ÁLLATTARTÓK EgyesületePátka
Fejér megye20 7789559
dogplusz@gmail.com
18207178-1-07Web
77.Doktorok az állatokért Alapítvány DOKTABudapest
Illatos út
BudapestWeb
78.Dunaharaszti Állatvédők AlapítványDunaharasztiPest megye30 4115963
dunaharasztiallatvedok@gmail.com
Web
79.DÁV-Dunaújvárosi Állatvédő EgyesületDunaújvárosFejér megye70 3054547
dujv.allatvedok@gmail.com
1894493-1-07Web
Ebárvaház a gazdátlanokért EgyesületTárnokPest megye20 314 100318524105-1-41Webldal:
80.Elizabeth MenedékKarmacsZala megyeWeb
81.Eb Ugat Lak Állatvédő EgyesületRakamaz
4465 Hunyadi út 63
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye20 2709016
ebugatlakallatvedoegyesulet@gmail.com
18734799-1-15Web
82.EBGONDOLAT ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EgyesületBudapest
1222
Budapestebgondolatok@gmail.com18033490-1-43Web
83.Ebrendészeti telep KECEL
Kecel
Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Izsák, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
Bács-Kiskun megye20 4949705Web
84.Ebremény Kutyavédő EgyesületBudapest
1098 Népliget
Budapest70 3353659
ebremeny@ebremeny.hu
18725227-1-42Web
85.EbsegélyKiskunlacházaPest megye70 276176418334155-1-13Web
86.Edelényi Állategészségügyi TelepEdelényBorsod-Abaúj-Zemplén megye30 2253733Web
87.Együtt az Állatokért Állatvédő KHEDebrecenHajdú-Bihar megye20 402430318567623-1-09Web
88.Együtt egy életért ártatlan állatokért EgyesületWeb
89.Elek-Ágh Állatmenhely AlapítványTökölPest megye20 313473018670457-1-13Web
90.Élethang AlapítványGyálPest megyeinfo@elethangalapitvany.hu18338946-1-13Web
91.Élettér Állat-és Természetvédő EgyesületNagykanizsa
8800 Erdész út 49/6. (Z
Zala megye30 4001368
info@eletter-kanizsa.hu
18954650-1-20Web
92.Elhagyott Állatokért Első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület és Gyepmesteri telepPüspökladány
Mikes Kelemen u. 2.
Hajdú-Bihar megye70 424 7659
jooattilane@freemail.hu
18567362-1-09Weblink
93.Első Nyúlmentő AlapítványBudapest
1171 Postamester u. 13.
Budapest20 3372537
nyulmentes@gmail.com
18727944-1-42Web
94.ELSŐSEGÉLY ÁLLATVÉDŐ AlapítványSzentendre
2000
Pest megye30 2735565
drszolnokijanos@gmail.com
18716913-1-13Web
95.Elveszett Állatok AlapítványBudapest
1039 Hatvay L. u. 8.
Budapest 57 72779318113633-1-41Web
96.EPILEPSZIÁS KUTYÁKÉRT ALAPÍTVÁNYRáckeve
Pest megye24 610743
info@kutyaepilepszia.hu
18133741-1-13Web
97.EQUUS Tatai Állatmenhely AlapítványTata
2890
Komárom-Esztergom34 38245018285219-1-11Web
98.Érted Ugatok Állatvédő EgyesületBátonyterenye
3070
Nógrád megye20 372508118398672-1-12Web
99.Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú EgyesületBékés
5630 Hőzső u. 4
Békés megye20 399780918392607-1-04Web
100.Eszkuláp Állatvédő EgyesületBudapesteszkulap2016@gmail.comWeb
101.Etyeki Állatvédők EgyesületeEtyekFejér megye70 339 3856
etyekiallatvedoegyesulet@gmail.com
18495779-1-07Web
102.Fehérkereszt Állatvédő Liga Állatotthon AlapítványBudapestBudapest20 9383 084
feherkereszt@feherkeresztliga.hu
19657992-1-42Web
103.Fehérvári Állatotthon HeroszSzékesfehérvárFejér megye30 9858309
gazditkeresek.szfv@gmail.com
19816016-1-43Web
104.Fekete István Állatvédő Egyesület
SzombathelyVas megye20 297 486818959150-1-18Web
105.Fema Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület (FEMA DOGO RESCUE) Székesfehérvár
8000
Fejér megye30 843 434618339820-1-07Web
106.Fidó Állatmentő AlapítványNógrád megye18753325-1-12Web
107.Fidó Bácsi Közhasznú Alapítvány És HÉROSZ Kiskunfélegyházi SzervezeteKiskunfélegyháza
6100 Katona J. u. 4.
Bács-Kiskun megye76 46183418345973-1-03Web
108.FORTE Kutyaiskola és Állatvédő EgyesületBudapest
Sashalom
Budapest70 3721973
fortekutyaiskola@gmail.com
Web
109.Főnix Állatvédő EgyesületBudapestBudapestinfo@fonixallatmentok.huWeb
110.Fővárosi Állat- és NövénykertBudapest
1146 Állatkerti körút 6-12.
Budapest1 273 490115490658-2-42Web
111.Frakk Várpalota és Környéke Állatvédő EgyesületVárpalota
8100 Mátyás király u. 2. III/12.
Veszprém megye70 607144918937813-1-19Web
112.Franci mentettkéiAbádszalókJász-Nagykun-Szolnok megye70 3414110Web
113.Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány FüzesabonyHeves megyezsanella@gmail.com18590290-1-10Web
114.GAZDIT ÉS OTTHONT KÖZHASZNÚ AlapítványBátonyterenye
3070
Nógrád megye30 9839608
30 746 0950
18644320-1-12Web
115.Göcsej KutyaklubZalaegerszeg
8900
Zala megye30 576535218951994-1-20Web
116.Gyepmesteri Telep EgyekEgyekHajdú-Bihar megye20 298 1066Web
117.Gyepmesteri telep Gödöllő GödöllőPest megye70 6480200Web
118.Gyepmesteri telep
Gyöngyös
GyöngyösHeves megyeinfo@gyepmesteritelepgyongyos.huWeb
119.Gyepmesteri telep VeszprémVeszprémVeszprém20 589 3844Web
120.Gyömrői Árvácskák ÁllatotthonGyömrő
Pest megye70 427559718680755-1-13Web
121.Győri ÁllatmenhelyGyőrGyőr-Moson-Sopron megye70 7091700
gyormenhely@gmail.com
18530021-1-08Web
122.Gyulai Állatvédő EgyesületGyula
5700 Kőrösi Cs. S. u. 1.
Békés megye30 5943626
183873421-04Web
123.EBTENYÉSZTŐK GYÖNGYÖSI EGYESÜLETE EgyeGyöngyösHeves megye20 367 1369Web
124.Hachiko Állatvédő Egyesület Menhely
PécsBaranya megye20 245 400018730685-1-02Web
125.Hajdúhadházi és Hajdúszoboszlói ebrendészeti telep Bocskaikert TéglásHajdúhadházHajdú-Bihar megyeWeb
126.Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány Hajdúnánás
(Gyepmesteri telep)
Hajdú-Bihar megye30 185 0194
nanas.hunde@gmail.com
18730582-1-09Web
127.Hajdúszoboszlói Kutyabarátok EgyesületeHajdúszoboszlóHajdú-Bihar megye30 4200446Web
128.Eb az ebekért Állatvédő EgyesületKunszentmártonJász-Nagykun-Szolnok megye18658196-1-16Web
129.Hang a hangtalanokért Állatmentő AlapítványWeb
130.Happycats-Vidám Cicák AlapítványBudapest
1173 Pesti út 49. fszt./1.
Budapest30 443543518153990-1-42Web
131.Hariel AlapítványDebrecenHajdú-Bihar megyeharielalapitvany@gmail.comWeb
132.Harkány-Siklós Állat- és Természetbarátok Egyesülete Közhasznú SzervezetHarkányBaranya megye20 3773625Web
133.HAZÁM KINCSEI A MAGYAR ŐSHONOS ÁLLATOKÉRT KÖZH. ALFelsőszentiván
6447
Bács-Kiskun megye damny@freemail.hu18285484-1-03Web
Help Dombóvár AlapítványDombóvárTolna megye305738585
helpdombovar@gmail.com
Web
134.Hernád és Környéke civil Állatvédelem menhelyHernádPest megyeaniko.kolak@gmail.com18703423-1-13Web
135.HEROSZ (Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület)Budapest
1113 Nagyszőlős u. 21.
Budapest1 331 8380
info@herosz.hu
19816016-1-43Web
136.Hódmezővásárhelyi Állatvédő EgyesületHódmezővásárhelyCsongrád megye20 9802042
elnok@hmvhelyiallatvedok.eu
18298091-1-06 Web
137.Hóvirág Bigád Állat- és Természetvédő EgyesületKőszeg
9730 Forrás u. 14.
Vas megye20 9165658
allatmentes@yahoo.com
18521078-1-18Web
138.Ifjúsági és Állatvédelmi Őrszolgálat EgyesületTatabánya
2800
Komárom-Esztergom megyeallatvedelmi@freemail.hu18276400-1-11Web
139.Igéző Állatvédő EgyesületHódmezővásárhelyCsongrád megye30 968108518738748-1-06Web
140.Isaszegi Állatvédő csoportIsaszegPest megyeWeb
141.Jászjákóhalma és környéke árva kutyáiJászjákóhalmaJász-Nagykun-Szolnok megye20 777380318290983-1-16Web
142.Junior Kisállat Rezervátum AlapítványSzolnok
5008 Nemes Gerzson Sétány
Jász-Nagykun-Szolnok megye20 2652318
rezervatum@citromail.hu
18836932-1-16Web
143.KAPOS ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNYKaposvárSomogy megye70 2941648
kaposallatbarat@gmail.com
18776797-1-14Web
144.Kéz a Mancsért EgyesületSzolnok
5000 Czakó E 1 7/56
Jász-Nagykun-Szolnok megye30 7318116
kezamancsert@gmail.com
18290983-1-16Web
145.Kira Völgységi Kutyamentő EgyesületBonyhádTolna megye30 6098719
kismeli6775@gmail.com
18142165-1-17Web
146.Kisállatmenhely AlapítványBudapest
1147 Telepes u. 2.
Budapest30 4061961
18042182-1-42Web
147.Kiskunhalasi Állatvédő EgyesületKiskunhalasBács-Kiskun megye18364145-1-03Web
148.Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő EgyesületHarkány Baranya megye20 3609748
kismancsoknagyszivek@gmail.com
18843464-1-02Web
149.Kismaszat Állatmentő Egyesület
BudapestBudapestkismaszatallatmentoegyesulet@gmail.com
18902691-1-43Web
150.Kisújszállási Kutyabarát és Állatvédő Civil Egyesület KisújszállásJász-Nagykun-Szolnok megye18399518-1-16Web
151.Komondor Fajtamentés Rescue30 7468753
komondormentes@gmail.com
18900651-1-15Web
152.Kóbor Szívek Állatmentő AlapítványKarcagJász-Nagykun-Szolnok megyekoborszivekalapitvany@gmail.com18848335-1-16Web
153.Kóborka Biatorbágy és Vidéke Állatvédő Közhasznú EgyesületBiatorbágy
2051 Lomb u. 28.
Pest megye70 2138286
info@koborka.hu
18680504-1-13Web
154.KÓBORKA Túri Állatvédők Közhasznú EgyesületMezőtúr
5400 Hajó út 22.
Jász-Nagykun-Szolnok megye20 3950432
koborka.mezotur@freemail.hu
18841170-1-16Web
155.Komlói Állatvédő EgyesületKomló
7300 Függetlenség u. 40/A
Baranya megye70 238 3368
info@komloiallatvedok.hu
18408128-1-02Web
156.Kondorosi Állatvédő Egyesület KondorosBékés megye20 5537008 18297746-1-04Web
157.Konrad Lorenz Természet- és Állatvédő EgyesületMártélyCsongrád(30) 576 7465
konradlorenzmartely@gmail.com
18466474-1-06Weblink
158.Kóborlók Állatvédelmi EgyesületeNyírmadaSzabolcs-Szatmár-Bereg megyekoborlokorokbe@freemail.hu18510700-1-15Web
159.Kölyökmentők EgyesületeVas megyejancsoeniko@gmail.com18728361-1-18Web
160.Közelebb az Állatokhoz AlapítványPilisjászfalu
2080
Pest megyekozelebbazallatokhoz@gmail.com18709175-1-13Web
161.Kőbányai Állatvédelmi JárőrszolgálatBudapestBudapest 70 5393220
kobanya@segitoangyalok.hu
Web
162.Kuci Kisállatmenhely Alapítvány,BudapestBudapest 30 455583318170342-1-42Web
163.Kunhegyesi Állatvédő EgyesületKunhegyesJász-Nagykun-Szolnok megye30 309382118281291-1-16Web
164.Kunhegyesi Gyepmesteri TelepKunhegyesJász-Nagykun-Szolnok megyeWeb
165.Kunkarcagi Állatvédő és Állatbarát EgyesületKarcagJász-Nagykun-Szolnok megye18842298-1-16Web
166.Kutyamentsvár Állatmenhely AlapítványGyömrőPest megye20 964302518711970-1-41 Web
167.Kutya-segélyszolgálat AlapítványBudapestBudapest20 593700618256220-1-41Web
168.Kutyabaj AlapítványBudapest
1117 Bercsényi utca 32. B.lh. I.em. 1.a.
30 6116570
kutyabaj@kutyabajalapitvany.hu
18026078-1-43Web
169.Kutyafája Közhasznú EgyesületNyíregyháza
4246
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye70 703504318221486-1-15Web
170.KUTYAHEGY FEJLESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLETBiatorbágy
2051
Pest megye20 993936818699227-2-13Web
171.Kutyamenhely AlapítványSzombathelyVas megyemenhelyszombathely@gmail.comWeb
172.Kutyamentő Angyalok EgyesületeBudapest Budapestinfo@kutyamentoangyalok.hu18290213-1-41Web
173.Kutyaovi Állatvédő EgyesületBicskeFejér megye20 9534777
amandakutyaovi@gmail.com
19038175-1-07Web
174.Kutyapark Egyesület SzombathelyVas megye20 9584986
szhelyikutyatanoda@gmail.com
18894556-1-18Web
175.Kutyások a XV. Kerületért Állatvédő EgyesületBudapestBudapest70 5019728
kutyasoka15keruletert@gmail.com
18746446-1-42Web
176.Kutyaszív Állatmentő Közhasznú AlapítványHatvan
Heves megye20 248020818593310-1-10Web
177.Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület Kaposvár
7400 Zárda u. 8. Fsz/6.em.
Somogy megye70 361 9980
epresedit@gmail.com
18285628-1-14Web
178.Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület MohácsBaranya megyeWeb
179.Kutyaszív Állatmentő Közhasznú AlapítványHatvan
3000 Bercsényi u. 28. (
Heves megye20 2480208
ariar60@gmail.com
18593310-1-10Web
180.Kutyavilág AlapítványPécsBaranya megye20 6615533
info@kutyavilag.org
18743072-2-02Web
181.Kutyával, Tisztelettel és Tudással az Emberség Javára Alapítvány KutyaTTEJkutyattej2010@gmail.com
Weblink
182.Ladánybenei Kutyamenhely Rénó KutyaotthonLadánybeneBács-Kiskun megyemenhely.adrienn@gmail.com18870190-1-03Web
183.Léleklánc- Állat- és Környezetvédő Alapítvány Foxterrier FajtamentésŐrbottyánPest megye20 391948018284490-1-13Web
184.Lelenc Kutyamentő EgyesületŐrbottyánPest megye30 970 652618706244-1-13 Web
185.LŐRINCI KUTYAHŰSÉG ÁLLATMENTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYWeb
186.Luca Kutyamenedék Állatvédő ALAPÍTVÁNYWeb
187.Macskamentők AlapítványBudapest
1108 Gergely utca 114. 1/21
Budapest 70 562 1032
macskamentok@gmail.com
18023271-1-42Web
188.Madármentő Állomás Mályi Bird Rescue
MályiBorsod-Abaúj-Zemplén megyeWeb
189.Magyar Bichon Állatvédő EgyesületKiskunfélegyháza
6100 III.Körzet, tanya 0328.
Bács-Kiskun megyebichonfajtamentes@gmail.com18869224-1-03Web
190.Magyar Bullterrier Baráti Társaság Fajtamentő EgyesületBudapest
1145 Szugló u. 125/D D.ÉP. A.LP
20 4364626
bullterriermentes@gmail.com
18197086-1-42Web
191.Magyar Macskavédő Alapítvány MaVedGyálPest megyeWeb
192.Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú EgyesületBudapest
1041 Szigeti J. u. 13. 9/54.
70 4565344
mtve@tengerimalacok.hu
18299755-1-41Web
193.MAGYAR VAD-ÉS ÁLLATKERTI ÁLLATORVOSOK TársaságaBudapest
1146
Budapest18186103-1-42
194.Magyar Westie Fajtamentő EgyesületBudapest
1171 Csepp utca 17.
70 9411009
info@wrh.hu
18520266-1-42Web
195.Makói Állatvédő és Természetvédő EgyesületMakó
6900
Csongrád megye18469525-1-06Web
196.Mancs-Rancs AlapítványBiatorbágyPest megye30 3119701
info@mancsrancs.hu
18705645-1-13Web
197.Macs-Eb Remény EgyesületSátoraljaújhelyBorsod-Abaúj-Zemplén megye30 991030018904363-1-05Web
198.Mancs Menedék Állatvédő EgyesületSalgótarjánNógrád megye70 3698645
mancsmenedek@gmail.com
19099967-1-12Web
199.Második-Esély LóotthonKajdacs
7051 Tabán utca 79.
Tolna megyye20 207 7900
lootthon2012@gmail.com
18297313-1-17Web
200.MÁTÉ ÁLLATVÉDELMI KÖZHASZNÚ AlapítványNagymaros
2626
Pest megye18700767-1-13Web
201.Maugli Állatvédő EgyesületBudapestBudapest70 6224942
maugliallatvedo@gmail.com
Web
202.Megóvlak Állatbarát AlapítványKiskőrösBács-Kiskun megye19550448-1-03Web
203.Menedék Állatvédő Alapítvány Mosonmagyaróvár
9200 Kígyó u. 4.
Győr-Moson-Sopron megye70 3658096
menedeka@gmail.com
18536694-1-08Web
204.MENTŐÖV ÁLLATVÉDŐ EgyesületSalgótarjánNógrád megye70/620-1842
20/372-7242
st.allatvedok@gmail.com
Web
205.Ments meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület Oroszlány
2840 Radnóti u. 14.
Komárom-Esztergom megye30 7333326
info@ments-meg.hu
18618080-1-11Web
206.Menhely az Állatokért AlapítványKecskemétBács-Kiskun megye70 331 9333
admin@menhely.eu
18000610-1-03 Web
207.Mentsvár az Állatokért és Környezetünkért Közhasznú AlapítványKecskemét
6000 Petőfi S. utca 1/b
Bács-Kiskun megye20 476 9693
info@mentsvar.h
18364004-1-03Web
208.Mezőhegyesi Állatvédők EgyesületeMezőhegyesBékés megyeWeb
Mini Mancsok Állatvédő EgyesületBékéscsabaBékés megyeminimancsok@gmail.comWeblink
210.Misina Természet- és Állatvédő EgyesületPécs
7691 Pajtás u. 17.
Baranya megye18303841-1-02Web
211.Miskolci Állategészségügyi TelepMiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén megyeWeb
212.Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) Miskolc
3529 Szigethy u. 2.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
30/232-1890
allatsegito@allatsegito.hu
18435249-2-05Web
213.Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvány - MME AlapítványMiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén megye20 6217741
30 4825858
miskolcimasodikesely@gmail.com
18844331-1-05
Web
214.Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi EgyesületSzentesCsongrád megyeWeb
215.Mopszokért Alapítvány (Putrinka)BudapestBudapestwww.mopszmentes.hu
info@mopszmentes.hu
Web
216.Mosoly Állatvédő Egyesület és Rehabilitációs KözpontBudapest
Hévízi út
Budapest70 6231645
mosoly.dogs@gmail.com
Web
217.Moszkvai Őrkutya Alapítvány EgyesületWeb
218.Mudi Fajtamentő EgyesületÖrkényPest megye30 401815818726905-1-13Web
219.Nagyatádi Természet és Állatvédő EgyesületNagyatádSomogy megye(30) 506 668818782235-1-14Web
220.Nagykátai EbtelepNagykátaPest megye70 3799204 kutyakotelesseg.alapitvany@gmail.com
221.NEO Magyar Segítőkutya Egyesület18211236-1-43Web
222.NÉBIHBudapestWeb
223.NÉGY MANCS - ALAPÍTVÁNY AZ ÁllatvédelemértBudapest
1034
Budapest18187953-1-41Web
224.Német Juhászkutya Fajtamentés AlapítványBudapest
1188 Ady E. utak 177.
70 4087207
njmentes@freemail.hu
18196061-1-43Web
225.Néra és a Falka Állatvédelmi EgyesületWeb
226.NOÉ Állatvédő és Kutyamenhely Közhasznú AlapítványGyőrújbarát
9081 Kossuth u. 75.
Győr-Moson-Sopron megye30 3315992
noealapitvany@freemail.hu
18539037-1-08Web
227.Nyírbátori Állatmentő AlapítványNyírbátorSzabolcs-Szatmár-Bereg megye(70) 286 6444
nyirbatorigazdakeresok@gmail.co
18733303-1-15Web
228.Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságNyíregyháza
4431 Sóstófürdő, Sóstói út
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye42 479 702
info@sostozoo.hu
18800489215Web
229.Nyúlmentés Bunny RescueWeb
230.Olt-Alom ÁllatotthonVásárosnaménySzabolcs-Szatmár-Bereg megyeWeb
231.Orosházi Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület Szikhát KutyamenhelyOrosháza
5900
Békés megye18383678-1-04Web
232.Orosházi Állatmentő Közhasznú AlapítványOrosháza
5900 Bajcsy Zs. utca 25.
Békés megye30 3877497
info@allatmentok-oroshaza.hu
18395325-1-04Web
233.Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület (Állatrendőrség)BudapestBudapest20 9959409
info@zug.hu
18464654-1-06Web
234.Országos Állatmentő AlapítványBudapest
1138 Párkány utca 33. 3./8.
Budapest1 7803039
info@allatmento.eu
18136799-1-41Web
235.Országos Állatvédelmi AlapítványSzegedCsongrád megyeWeb
236.Országos Állatvédőrség AlapítványBudapest
1211 Színesfém u. 9.
70 6211539
Bejelentés 70 6366230
hodosan.edua@orszagosallatvedorseg.hu
18272011-2-43Web
237.OSIRIS Állat- és természetvédelmi AlapítványBékéscsabaBékés megye18137941-1-04Web
238.Ózdi ebtelepÓzdBorsod-Abaúj-Zemplén megyeWeb
239.Otthont az Állatoknak AlapítványVeszprém
8200 Ady E. u. 9. (
Veszprém megye30 620 28 78
sigmond.istvan@chello.hu
18913316-1-19Web
240.Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány30 3157289Web
241..Összefogás a Szánhúzókért közhasznú AlapítványPomázPest megyeWeb
242.Összefogás az Állatokért Közhasznú AlapítványKalocsaBács-Kiskun megye18152281-1-03Web
243.Pacsi Kutyamenhely AlapítványHajdúböszörmény Hajdú-Bihar megye18553431-1-09Web
244.Pápai Humán Állatvédő EgyesületPápa
8500 Páva u.
Veszprém megye30 5770234
humanallatvedok@gmail.com
18939121-1-19Web
245.Papamaci Árvái GyöngyöshalászHeves megyeWeb
246.Pcas ÁllatmentésNyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg megyepcas.rescue@gmail.com18805831-1-15Web
247.Pécs Környéki Állatmentő AlapítványBogádBaranya megyepecsiallatmentok@gmail.com18754089-1-02Web
248.Pécsi Morpheus Állatvédő AlapítványPécs
Baranya megye20 5701232
pecsimorpheus@gmail.com
19037772-1-02Web
249.Pelyhes Peti Alapítvány TataKomárom-Esztergom megye20 339431018742947-1-11Web
250.PMÁ Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány MonorPest megye30 3248348
pestmegyeiallatvedorseg@gmail.com
18409538-1-13Web
261.PET-ro Állatvédelmi EgyesületDunaharasztiPest megye18906523-1-13Web
262.PHILIP Természet- és Állatvédő EgyesületKaposvár
7400 Csalogány u. 23
Somogy megye18772638-1-14Web
263.Pro Canibus AlapítványBudapest
1188 Budapest, Kisfaludy u. 55/a.
Budapest1-295-3085
info@procanibus.hu
18241642-1-43Web
264.Puli Állatvédő EgyesületHajdúsámson
4251
18295373-1-09Web
265.Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány,Budapest Web
266.Rejha Anikó Mária civil állatmentő
chipleolvasás
ideiglenes befogadás
Budapest
Monor
267.Remény Rabjai Állatvédő EgyesületTúrkeveJász-Nagykun-Szolnok megyeWeb
268.Remény-Lak Állatvédő AlapítványBékéscsabaBékés megyeWeb
269.Retriever Rescue Fajtamentő Egyesület, NyergesújfaluKomárom-Esztergom megyeWeb
270.Rex Komáromi Állatvédő EgyesületKomárom
2900 György út 15.
Komárom-Esztergom megye30 832 95 93
kerbogi@gmail.com
18610783-1-11Web
271.Rex Kutyaotthon AlapítványBudapest
1048 Óceánárok utca 33.
Budapest1 2304080
rexiroda@rex.hu
18015676-1-41Web
272.Sánta Gábor
állatedő
kutyakiképző
VelenceFejér megye70 3271597
sg07368@gmail.com
Web
273.Segítő Kezek az ÁllatokértTatabányaKomárom-Esztergom megyeWeb
274.SEGÍTS, HOGY ÉLHESSÜNK ÁLLATVÉDÖ ALAPÍTVÁNY Dogó mentés Argentin dog Bordeaux-i dogSolt
6320
Bács-Kiskun megye18480380-1-03Web
275.Siófoki Állatvédő AlapítványSiófok
8600 Szabadság u. 9.
Somogy megye20 922 35 62
info@siofokiallatvedo.hu
19201649-2-14Web
276.Sirius Állat- és Természetvédelmi AlapítványÉrd Benta majorPest megyesiriusalapitvany@gmail.com18707379-1-13Web
Soproni Állat- és Természetvédők EgyesületeSopronGyőr-Moson-Sopron megye
277.SOS Schnauzer Fajtamentő EgyesületSiójut
8652 Kossuth u. 17.
Somogy megye20 281-3692
schnauzermentok@gmail.com
18298132-1-14Web
278.Speciàlis Állatmentő EgységBudapest70 771 3019Web
279.Spitz Fajtamentő Alapítvány Kutyamenedék30 6108414
allatmentoangyal@gmail.com
Web
300.Szabad a gazdi program a felelős állattartásértBudapest Budapestinfo@szabadagazdi.huWeb
301.Szabó Istvánné
civil állatvédő
BölcskeTolna megye
302.Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő EgyesületSzarvasBékés megye18396766-1-04Web
303.Szegedi Cicamentők Állatvédő EgyesületeSzeged
6722 Bartók tér 9. II/10.
Csongrád megye30 2244208
cicamentes@gmail.com
19561802-1-06Web
304.Szegedi Vadasparkért AlapítványSzeged
6725 Cserepes sor 47.
Csongrád megye62 326579
info@zoo.szeged.hu
19083694-1-06Web
305.Szekszárdi KutyamenhelySzekszárdTolna megye20 981 055818857632-1-17Web
306.Szent Ferenc Állatotthon AlapítványÓcsaPest megyeWeb
307.ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesület KhTSzentendre
2000 Duna-korzó 11/A
Pest megye20 5716502
arvacska.szendre@freemail.hu
18675359-1-13Web
308.Szerencsi Kóborkák Állatvédő AlapítványWeb
309.Szimat Állatvédő EgyesületZalaszentgrót Zala megye18333398-1-20Web
310.Szolnok Városi Állatotthon AlapítványSzolnokJász-Nagykun-Szolnok megye20/5949-331
szolnokiallatotthon@gmail.com
18821914-1-16Web
311.Szurkolók az Állatokért Nonprofit KftBudapestWeb
312.Tappancs Állatotthon AlapítványTatabánya SíkvölgyKomárom-Esztergom megye30 501 8415
tappancsalapitvany@gmail.com
18608438-2-11Web
313.Tappancs Állatotthon Alapítvány és ŐrszolgálatTatabányaKomárom-Esztergom megyeWeb
314.Tappancs Állatvédő AlapítványSzeged
6791 Sia dűlő 20.
Csongrád megye18469453-1-06Web
315.Tatabánya Ebrendészeti Telep Kutyamentés
TatabányaKomárom-Esztergom megyeWeb
316.Tenkesalja Állatvédő EgyesületSiklósBaranya megye70 5876260
tenkesallat1111@gmail.com
Web
317.Tetovált Állatmentők EgyesületPécel
Pest megye70 9440064
70 5687967
info@allatmentok.hu
18210527-1-13Web
318.Tiszakécskei Ebrendészeti Telep kutyáiTiszakécskeBács-Kiskun megyeWeb
319.TordasZoo Állatmentő Farm AlapítványGyúró
2464 044/2. hrsz.
Fejér megye30 9614545
krisz.fedak@gmail.com
tordaszoo.alapitvany@gmail.com;
18502648-1-07Web
320.Tótkomlósi Állatvédő EgyesületTótkomlósBékés megye20 504118318747344-1-04Web
321.Tündérmajor Állatvédő EgyesületMéra
Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén megyeWeb
322.Tündér SzolgálatWeb
323.Új Nap Közhasznú EgyesületGyöngyösHeves megyeWeb
324.UGAT-LAK Közhasznú Alapítvány
KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg megye18218714-1-15Web
325.Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány VeszprémVeszprém megyeWeb
326.Uszkárokért Állat - és Természetvédelmi Egyesület
ZsámbokPest megyeWeb
327.Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány ÁllatmentésÜröm
2096 11101 külterület (
Pest megye70 619 931118789153-1-13Web
Üveges Éva állatvédőMiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén megye70 530-6741
evauveges1@gmail.com
328.Vackoló Közhasznú Állatvédő EgyesületVeszprém
8200 Fejesvölgy u. 9.
Veszprém megye19380379-2-19Web
329.Váczikai Cerberus AlapítványPaksTolna megye18858341-1-17 Web
330.Vagabond Állatvédő Egyesület18622636-1-42Web
331.Vahur Állatvédő Egyesület Ajka
8400 Béke u. 25.
Veszprém megye30 384 7878
18937318-1-19Web
332.Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú AlapítványVeresegyházaPest megye20 240 4030
info@medveotthon.hu
18703533-1-13Web
333.Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat AlapítványVeszprém megyeWeb
334.Vidám Mancsok Állatvédő EgyesületEger
3300 Rákóczi út 83.
Heves megye30 9350530
info@vidammancsok.hu
18591150-1-10Web
335.Vigyél haza AlapítványBudapest
1174 Budapest
Ady Endre utca 12.
18196384-1-42Web
336.VIHARMADÁR ÖNKÉNTES MENTŐ EGYESÜLETDombóvár
7200
Tolna megye18202506-1-17Web
337.Viharsarki Állatőrség AlapítványOrosházaBékés megye30 2126536
70 8813366
viharsarkiallatvedok@gmail.com
18878583104Web
338.Viki Kisállat Farm Ifjúsági és Sport Közhasznú EgyesületTatabányaKomárom-Eszergom megye18152573-1-11Web
339.VizslamentésBudapestBudapest21 2527237
info@vizslamentes.hu
Web
340.WWF Magyarország AlapítványBudapest
Álmos vezér útja 69/A.
Budapest 1 214-555418226814-2-42Web
341.Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságGyőrGyőr-Moson-Sopron megye96 618367
agikapa@freemail.hu
18533835-2-08Web
342.Zemplén Gazdátlan Állataiért AlapítványSátoraljaújhelyBorsod-Abaúj-Zemplén megyeWeb
343.Zemplén Help AlapítványSárospatak
3950, Eötvös u. 5. 2/1
Borsod-Abaúj Zemplén megye20 9942700
toro.gabor@freemail.hu
18427974-1-05Web
344.Zöld Menedék Állatvédő AlapítványVácPest megyeWeb
345.Zöldsziget Állatvédő Baráti KörTörökbálint
2045 Idámajor 18.
Pest megye70 6267378
zoldszigetinfo@gmail.com
18145869-1-13Web
346.Zöld Zebra Állat- és Természetvédő EgyesületMonorierdő
Fürdő u. 19.
Pest megye
30 4476492
zoldzebra@allatmenhelysegitok.hu
18716669-1-13Web